ภาพของเรา เดือนมิถุนายน 2558

รวมภาพที่สงขลาและจันทบุรี

โฆษณา

แบบการนิเทศ

vmw-dgrm-vcloud-connector-one-cloud-lg

ทฤษฎีการนิเทศแบบคลินิกตามรูปแบบของโกลด์แฮมเมอร์
โกลด์แฮมเมอร์ ได้เสนอรูปแบบ (model) ซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ซึ่งเป็นลำดับที่ต่อเนื่องของการนิเทศ (sequence of supervision) ซึ่งความต่อเนื่องของการนิเทศนี้เมื่อรวมกันเข้าเรียกว่า วัฏจักรของการนิเทศ (cycle of supervision) ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การประชุมปรึกษาก่อนการสังเกตการสอน (pre-observation conference)
ขั้นตอนที่ 2 การสังเกตการสอน (observation)
ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลและกำหนดวิธีการประชุมนิเทศ (analysis and strategy)
ขั้นตอนที่ 4 การประชุมนิเทศ (supervision conference)
ขั้นตอนที่ 5 การประชุมวิเคราะห์พฤติกรรมการนิเทศ (postconference analysis)